LGD Korona Sądecka to stowarzyszenie zrzeszające 4 gminy:

  • Gminę Chełmiec,
  • Kamionka Wielka,
  • Grybów
  • Miasto Grybów.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ma na celu również podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji strategii. Promuje obszary wiejskie położone w obszarze działania LGD i udziela wsparcia mieszkańcom obszaru objętego strategiami. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. LGD Korona Sądecka działa również na rzecz przedsiębiorczości oraz lokalnego rynku pracy , zarówno w wymiarze bezpośredniego wsparcia nowych działalności i rozwoju istniejących. Na terenie który obejmuje, LGD dba o rozwój turystyki , rekreacji i kultury, w związku z czym realizowane są różne projekty mające na celu ich rozwój i wsparcie. Przykładem może być organizowanie imprez lokalnych, organizowanie konkursów dla rodzin i dzieci oraz warsztatów tematycznych. Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia to również jeden z celów Stowarzyszenia. Polega na udostępnianiu mieszkańcom atrakcyjnej oferty czasu wolnego, która równocześnie będzie wzmacniała rozwój lokalnej społeczności ( rozwijanie pasji, kompetencji i zainteresowań) oraz takim zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, które służyć będą zachowaniu dziedzictwa i wzmocnieniu więzi społecznych.

LGD "Korona Sądecka" w ramach projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!” jako Lider realizuje działania we współpracy z czterema Lokalnymi Grupami Działania oraz dwoma stowarzyszeniami ze Słowacji. Nasi Partnerzy to Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" z Rytra, LGD "Brama Beskidu" ze Starego Sącza, LGD "Beskid Gorlicki" z Gorlic, LGD Stobrawski Zielony Szlak z Opola, oraz Obcianske zdruzenie Miestna akcna skupina OKO i Obcianske zdruzenie Miestna akcna Skupina OPAL. Ideą projektu jest wypromowanie dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego.

Partnerzy projektu współpracy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Perły Beskidu Sądeckiego”

Misją Stowarzyszenia - jest działanie na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego wspólnot mieszkańców sześciu gmin Beskidu Sądeckiego: Krynicy Zdrój, Łabowej, Muszyny, Nawojowej, Piwnicznej Zdrój oraz Rytra poprzez inwestowanie w ludzi, w ich rozwój i edukację, kultywowanie lokalnych tradycji i kultury, sztuki ludowej. Podejmowane są różnorodne działania dla wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych terenu, oraz rozwój infrastruktury komunalnej.
Cele priorytetowe Stowarzyszenia to: ochrona dziedzictwa kulturowego, podniesienie atrakcyjności turystycznej, ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego, poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie LGD ,,Perły Beskidu Sądeckiego”
Rytro 380 (budynek hotelu "Perła Południa")
33-343 Rytro
Tel: 18 44 97 135, 603 114 489
e-mail: biuro@perlybeskidu.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Brama Beskidu”

Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy: Łącko, Podegrodzie i Stary Sącz leżące na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: - opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na swoim obszarze działania, - działanie na rzecz umacniania lokalnej tożsamości i więzi, - podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, - kształtowanie postaw otwartych na współpracę, wiedzę i innowacje, - podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, aktywizacje gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwój produktów regionalnych, turystyki i agroturystyki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, - promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR.

Stowarzyszenie LGD ,,Brama Beskidu”
Mostki 86,
33-340 Stary Sącz
Tel. (+48) 18 547 66 80
e-mail: biuro@bramabeskidu.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Beskid Gorlicki”

Obszar działania Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" obejmuje swoim zasiągiem 9 gmin powiatu gorlickiego. Bobowa, Biec, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie. Lokalna Grupa Działania ma na celu prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Działania te mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Stowarzyszenie chętnie angażujemy się w realizację projektów współfinansowanych ze środków publicznych. W 2008 roku wspólnie z Ośrodkami Kultury w Łużnej, Gorlicach i Uściu Gorlickim został zrealizowany projekt „Gorlickie Tradycje Rękodzielnicze”, współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Rok później wspólnie z Województwem Małopolskim zorganizowane zostało spotkanie „Lider-nasza wspólna sprawa”, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich z terenu Czech, Polski i Słowacji. Stowarzyszenie prężnie działa i chce rozwijać kontakty partnerskie poza granicami kraju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
ul. 11 Listopada 37,
38-300 Gorlice
Tel. 512 028 092
e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak funkcjonuje na terenie gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany,         Murów,   Pokój, Popielów, Świerczów, Namysłów, a od 2012 Dobrzeń Wielki. Gminy należące do obszaru, administracyjnie należą do województwa opolskiego i trzech powiatów: brzeskiego (gmina Lubsza), namysłowskiego (Gmina Domaszowice, Namysłów, Pokój i Świerczów) oraz opolskiego (Łubniany, Murów i Popielów, Dobrzeń Wielki). Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak, powstało w wyniku realizacji programu „Wdrażanie podejścia Leader w województwie opolskim”. Stowarzyszenie zrzesza liderów i animatorów obszarów wiejskich, urzędników, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, oraz przedsiębiorców z ośmiu gmin. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania, promocji obszarów wiejskich położonych na terenie Gmin oraz mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w życiu gmin.

Stowarzyszenie „Stobrawski Zielony Szlak”
ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy)
Tel. 667983637
e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl, stowarzyszenie.zielonyszlak@gmail.com

 

Obcianske zdruzenie , Miestna Akcna Skupina Opal

 

Obcianske zdruzenie , Miestna Akcna Skupina Oko